Granskning

Kompetenscentrum ansvarar för att följa upp hur väl de upphandlade skolorna uppfyller ställda krav i tecknat ramavtal. Därför genomförs granskningar av den upphandlade av vuxenutbildningen.

Granskningen omfattar både ledning, pedagogisk och administrativ personal samt elever. Det sker via möten, verksamhetsbesök och elevenkäter. Även administrativa delar granskas för att se att flödet fungerar och leder till kostnadseffektivitet. Detta för att säkerställa att en god kvalitet genomsyrar hela organisationen. 

Granskningens syfte

Arbetet ska leda till att förbättra vuxenutbildningen utifrån elevens bästa, för att nå uppsatta mål samt för att följa omvärldens förändringar. Kvalitetsgranskningen sker även utifrån politiska mål samt lokala och nationella styrdokument.